Privacyregels van Ziekte van Hirschsprung vzw

Ziekte van Hirschsprung vzw hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Binnen Ziekte van Hirschsprung vzw houden wij ons in ieder geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschermd in deze Privacyverklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden die rechtstreeks te maken hebben met de werking van onze vereniging bv. nieuwsbrieven, uitnodigingen, acties te, voordele van onze vereniging,…
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt worden
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Ziekte van Hirschsprung vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@hirschsprung.be of via het contactpagina van onze website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden door Ziekte van Hirschsprung vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Ziekte van Hirschsprung vzw
 • Het versturen van nieuwsbrieven, attenties, informatie en uitnodigingen
 • Bijhouden van statistieken rond de ziekte van Hirschsprung
 • Bijhouden van statistieken rond de ziekte van Hirschsprung
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail, geboortedatum
 • Medische kenmerken: diagnose ziekte van Hirschsprung, uitgevoerde operatie, stoma

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben verkregen. De gegevens worden niet door gegeven aan derden, tenzij wettelijk verplicht.

Minderjarigen

We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien hiervoor toestemming werd gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ziekte van Hirschsprung vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Van het ogenblik dat u zich uitschrijft en niet langer lid bent van Ziekte van Hirschsprung vzw worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens Ziekte van Hirschsprung vzw kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  U kan ons ook contacteren via info@hirschsprung.be of via de contactpagina van onze website www.hirschsprung.be.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons te contacteren via info@hirschsprung.be.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Les plaintes

Si vous avez une plainte à formuler concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter directement.

Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles +32 (0)2 274 48 00 ou https://www.privacycommission.be/nl/contact. Il s’agit de l’autorité de contrôle dans le domaine de la protection de la vie privée.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 of https://www.privacycommission.be/nl/contact. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Ziekte van Hirschsprung vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 26 november 2020

Dank je wel om lid te blijven van Ziekte van Hirschspung vzw